چرا نمی توانید ۱۲ نقطه‌ی سیاه را در این تصاویر ببینید

دوازده نقطه‌ای که در تصویر وجود دارند به طور همزمان قابل مشاهده نیستند. علت این خطای دید چه می‌تواند باشد؟ به این تصویر نگاه کرده و سعی کنید تا همه‌ی ۱۲ نقطه‌ی سیاه را بر روی شبکه‌ی خاکستری‌ رنگ مشاهده کنید. در آن واحد متوجه خواهید شد که دیدن همزمان این نقاط غیرممکن است. چون…